Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
GIỚI THIỆU > Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

  

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 31/2016/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Một cảng biển do một Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải.

2. Một Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại một hoặc nhiều cảng biển và khu vực quản lý được giao.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các Cảng vụ hàng hải theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

4. Tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải phải tuân thủ quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam, Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Vị trí và chức năng

1. Cảng vụ hàng hải là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý được giao.

2. Cảng vụ hàng hải có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

3. Cảng vụ hàng hải có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là Maritime Administration of... (tên riêng Cảng vụ hàng hải).

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển, vận tải biển, công nghiệp tàu thủy và tổ chức giám sát thực hiện trong khu vực quản lý sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải, công trình hàng hải; kiểm tra hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý.

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan trong phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển; hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

4. Phê duyệt và tổ chức giám sát thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

5. Kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch đối với các cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển theo thẩm quyền.

6. Thực hiện quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển trong khu vực quản lý.

7. Tổ chức kiểm tra giám sát việc duy tu, kiểm định cầu, bến cảng biển.

8. Cấp phép, giám sát tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển và khu vực quản lý; không cho phép tàu thuyền đến, rời cảng khi không có đủ điều kiện cần thiết về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

9. Thực hiện xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải; thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tạm giữ tàu biển theo quy định.

10. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng hải đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

11. Chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển.

12. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, các lực lượng hữu quan, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cảng trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cảng biển.

13. Tổ chức thực hiện việc đăng ký tàu biển, đăng ký thuyền viên khi được cơ quan có thẩm quyền giao.

14. Triển khai kiểm soát tải trọng, tốc độ phương tiện tại cảng biển; kiểm tra an toàn Container tại các cảng biển trong khu vực quản lý.

15. Thực hiện giám sát giá dịch vụ hàng hải; quản lý vận tải biển; tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và giữa các đảo được giao.

16. Kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài, kiểm tra an toàn đối với tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý; điều tra, xử lý theo thẩm quyền các tai nạn hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý.

17. Chủ trì điều phối hoạt động giao thông hàng hải tại cảng biển, khu vực quản lý và tổ chức tìm kiếm, cứu người gặp nạn trong vùng nước cảng biển; huy động người và các phương tiện cần thiết để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường.

18. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải và phối hợp thực hiện quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển và khu vực quản lý.

19. Thực hiện công bố thông báo hàng hải và xử lý tài sản chìm đắm theo thẩm quyền.

20. Tổ chức thực hiện thanh tra hàng hải và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

21. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Cảng vụ hàng hải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

22. Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thu các loại phí, lệ phí hàng hải theo quy định của pháp luật; được sử dụng kinh phí từ nguồn thu phí hàng hải, từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao.

23. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ chế tự chủ tài chính, dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm và tổ chức thực hiện; quản lý, sử dụng tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật.

24. Trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

25. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

26. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền giao.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cảng vụ hàng hải gồm có:

a) Cảng vụ hàng hải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Pháp chế; Thanh tra; An toàn - An ninh hàng hải; Tổ chức - Hành chính; Tài vụ; Điều phối lưu thông hàng hải (đối với Cảng vụ hàng hải có hệ thống điều phối lưu thông hàng hải -VTS);

b) Các Đại diện Cảng vụ hàng hải.

2. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng hải. Trường hợp số lượng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ ít hơn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định việc điều chỉnh tên gọi của từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm phù hợp với chức năng và quy định của pháp luật.

3. Trường hợp thực sự cần thiết, căn cứ vào điều kiện cụ thể, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thành lập bổ sung bộ phận chuyên môn nghiệp vụ ngoài số lượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

4. Giám đốc Cảng vụ hàng hải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và Đại diện Cảng vụ hàng hải. Tùy theo yêu cầu và địa bàn quản lý thực tế, Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trạm Cảng vụ hàng hải sau khi được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận.

Điều 6. Lãnh đạo

1. Cảng vụ hàng hải có Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cảng vụ hàng hải. Giúp việc Giám đốc có không quá 03 (ba) Phó Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng hải và theo quy định của pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh khác thuộc Cảng vụ hàng hải thực hiện theo phân cấp quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

2. Bãi bỏ Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, các Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 8;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Hùng-05b).BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

           

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ  HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   1091/QĐ-CVHHHP

 

       Hải Phòng, ngày 28 tháng  8  năm 2013

                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và định biên của các phòng, đại diện thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

          Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ  Hải Phòng;

          Căn cứ Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Hàng hải;

   Căn cứ Công văn số 2509/CHHVN-TCCB ngày 05/12/2008 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Phòng Quản lý cảng;

   Căn cứ Công văn số 671/CHHVN-TCCB ngày 16/3/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Phòng Kỹ thuật tổng hợp thuộc Cảng vụ hàng hải Hai Phòng;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vụ và định biên của các phòng, đại diện thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng gồm:

          1.1. Phòng Tổ chức cán bộ;

          1.2. Phòng Tài vụ;

          1.3. Phòng Pháp Chế;

          1.4. Phòng Quản lý cảng;

          1.5. Phòng An toàn và Thanh tra hàng hải;

          1.6. Phòng Kỹ thuật tổng hợp;

          1.7. Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải.

         Điều 2.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 996/QĐ-CVHHHP ngày 01/11/2010 của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đại diện thuộc Cảng vụ hảng hải Hải phòng.

         Điều 3. Trưởng các Phòng, Đại diện thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                   

-  Như Điều 3;

- Lưu VT + TCHC.

BÙI VĂN MINH

(Đã ký)

                             

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC

THUỘC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-CVHHHP

ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng)

PHẦN I

QUY ĐỊNH CHUNG

Nguyên tắc hoạt động:

1. Lãnh đạo cơ quan điều hành hoạt động của Phòng, đơn vị chủ yếu thông qua các Trưởng phòng, đơn vị.

2. Trưởng phòng, đơn vị điều hành hoạt động của phòng, đơn vị theo chế độ Thủ trưởng. Trưởng phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

3. Phó Trưởng phòng, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, đơn vị, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

4. Công chức, viên chức trong phòng, đơn vị chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, đơn vị về phần việc được giao. Trong trường hợp đột xuất, Lãnh đạo cơ quan làm việc trực tiếp với cán bộ công chức, viên chức thì cán bộ công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện, đồng thời báo cáo với Trưởng phòng, đơn vị biết.

5. Cán bộ công chức, viên chức trong mỗi phòng, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc cơ quan, các tổ chức trong và ngoài cơ quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

PHẦN II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và bảo vệ chính trị nội bộ. 

2. Nhiệm vụ:

2.1. Đề xuất về cơ cấu tổ chức bộ máy trong cơ quan, chế độ phân cấp, phân công nhiệm vụ của các phòng, đại diện thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phù hợp với quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch biên chế, công tác tuyển dụng, quản lý cán bộ công chức, viên  chức theo quy định của pháp luật;

2.2. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định. Chủ trì tham mưu cho Cấp uỷ, Giám đốc về công tác quy hoạch cán bộ, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức;

2.3. Tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí làm việc theo quy định và theo phân cấp quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam;

2.4. Xây dựng các quy chế khen thưởng, kỷ luật, quy chế dân chủ trong cơ quan, quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, quy chế trích lập và sử dụng các quỹ áp dụng trong nội bộ cơ quan, chính sách bảo hiểm xã hội, giải quyết các chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc;

2.5. Thường trực công tác tiếp công dân; theo dõi, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của cơ quan;

2.6. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Cơ quan;

2.7. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan theo quy định; thực hiện công tác quốc phòng an ninh; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;

2.8. Xây dựng trình Giám đốc ban hành chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng hàng năm; hướng dẫn các phòng, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua và làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật của cơ quan;

2.9. Chủ trì tham mưu trình Giám đốc cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan đi học tập, đào tạo có thời hạn trong và ngoài nước khi có yêu cầu;

2.10. Tổng hợp, thống kê báo cáo theo quy định;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

II. PHÒNG TÀI VỤ

1. Chức năng:

Phòng Tài vụ là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc về công tác tài chính kế toán.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng đúng mục đích đối với các tài sản được nhà nước giao, kinh phí do nhà nước cấp. Thực hiện đúng chế độ báo cáo tài chính theo quy định;

2.2. Nghiên cứu các quy định thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thanh toán công nợ, đảm bảo thu các khoản phí và lệ phí theo đúng quy định của Nhà nước;

2.3. Thực hiện việc lập dự toán để đảm bảo cho các hoạt động quản lý của cơ quan theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam;

2.4. Kiểm tra việc thực hiện theo quy định về dự toán thu, chi nộp Ngân sách Nhà nước, thanh toán các chế độ, chính sách khác về tài chính trong nội bộ cơ quan theo quy định hiện hành;

2.5. Phối hợp với các phòng liên quan thực hiện chế độ kiểm kê, giám sát mua sắm, thanh lý tài sản của cơ quan theo quy định hiện hành;

2.6. Tổ chức hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách thu, chi và lập báo cáo kế toán theo quy định;

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

III. PHÒNG PHÁP CHẾ

1. Chức năng:

Phòng Pháp chế là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc về công tác pháp chế để thực hiện quản lý hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.  

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thường trực 24/24 trong ngày để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện thủ tục hành chính và lập kế hoạch điều động cho tàu thuyền đến, rời khu vực cảng biển Hải Phòng;

- Thực hiện xác nhận việc trình "Kháng nghị hàng hải" theo quy định;

- Kiểm tra, xác nhận số liệu để phục vụ thu phí, lệ phí hàng hải cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực cảng biển Hải Phòng;

- Tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động hàng hải và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Giám đốc phục vụ công tác điều hành quản lý của cơ quan;

- Thực hiện việc tạm giữ, bắt giữ tàu biển theo quy định của pháp luật.

2.2. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên;

2.3. Chủ trì góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và soạn thảo các văn bản về quản lý hoạt động hàng hải thuộc thẩm quyền của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

2.4. Chủ trì giám sát hoạt động hàng hải của tàu thuyền, chủ tàu, đại lý hàng hải tại cảng biển. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng;

2.5. Thường trực công tác cải cách thủ tục hành chính theo quy định;

2.6. Đề xuất kế hoạch điều động tàu thuyền đi tránh bão, tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn trong khu vực cảng biển Hải Phòng;

2.7. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh, khai thác cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải trong khu vực trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng; thực hiện thống kê số liệu, lập báo cáo theo quy định;

2.8. Đề xuất việc tạm giữ tàu biển theo quy định tại điểm c, d và đ khoản 1 Điều 68 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005;

2.9. Đề xuất thu hồi các tài liệu, giấy chứng nhận không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

2.10.  Lập biên bản, đề xuất hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải trình Giám đốc quyết định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

2.11. Tham mưu cho Giám đốc về công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng biển hoặc với các đơn vị, doanh nghiệp liên quan khác;

2.12. Thực hiện theo ủy quyền của Giám đốc ký các loại giấy phép liên quan đến hoạt động hàng hải;

2.13. Chủ trì thực hiện công tác quản lý tuyến bờ ra đảo Bạch Long Vỹ theo quy định;

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

IV. PHÒNG AN TOÀN VÀ THANH TRA HÀNG HẢI

1. Chức năng:

Phòng An toàn và Thanh tra hàng hải là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và công tác thanh tra chuyên ngành hàng hải.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải Việt Nam và các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên;

2.2. Tham gia đóng góp, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, soạn thảo văn bản theo yêu cầu của Giám đốc;

2.3. Thực hiện điều tra và báo cáo điều tra tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý theo quy định hoặc khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

2.4. Chủ trì kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng;

2.5. Chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến an ninh tàu biển và cảng biển trong khu vực quản lý theo phân cấp;

2.6. Đề xuất việc tạm giữ tàu biển theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 68 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005;

2.7. Chủ trì lập và thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát các hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển Hải Phòng;

2.8. Thường trực công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển và cơ quan;

          2.9. Lập biên bản đề xuất việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải trình Giám đốc quyết định. Chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc và giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải;

          2.10. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hàng hải;

2.11. Thống kê và báo cáo theo quy định;

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

V. ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI HẢI PHÒNG TẠI CÁT HẢI

1. Chức năng:

Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải là đơn vị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực huyện đảo Cát Hải.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực Huyện đảo Cát Hải (tính từ cảng Đình Vũ trở ra), điều tiết giao thông trên kênh Hà Nam và kiểm soát hoạt động của tàu thuyền trên luồng tàu biển;

2.2. Tuyên truyền phổ biến và kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về hàng hải của các tổ chức và cá nhân trong khu vực quản lý;

2.3. Kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải trong khu vực được giao quản lý hoặc theo sự phân công của Giám đốc; Kiểm tra, giám sát luồng cảng biển, hệ thống báo hiệu hàng hải trên luồng Lạch Huyện, Nam Triệu, kênh Hà Nam, Kênh Cái Tráp;

2.4. Chấp thuận, giám sát hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác tại khu vực thuộc huyện đảo Cát Hải và khu vực từ Cảng tổng hợp Đình Vũ trở ra phía biển như cập mạn, sửa chữa tàu, thử tàu, hạ xuồng cứu sinh, khai thác cát. Giải quyết theo uỷ quyền của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng những vấn đề liên quan tới pháp luật phát sinh từ hoạt động hàng hải;

2.5.Tổ chức thường trực 24/24h trong ngày, tiếp nhận và xử lý thông tin về hoạt động hàng hải. Đề xuất với Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng kế hoạch điều động và vị trí neo đậu của tàu thuyền tại khu vực được giao quản lý;

2.6. Tổ chức phối hợp và huy động người, phương tiện cần thiết để thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn hoặc xử lý sự cố làm ảnh hưởng tới môi trường khu vực được giao quản lý;

2.7. Lập biên bản đề xuất việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải trình Giám đốc quyết định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

2.8. Thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí hàng hải theo uỷ quyền của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

VI. PHÒNG QUẢN LÝ CẢNG

1. Chức năng:

Phòng Quản lý cảng là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc về công tác giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, luồng hàng hải, công trình hàng hải khác trong vùng nước cảng biển Hải Phòng phù hợp với quy hoạch được duyệt và thực hiện công bố thông báo hàng hải theo quy định.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cảng biển, công trình hàng hải; xây dựng hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải;

2.2. Xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến đầu tư, xây dựng, khai thác và sử dụng các công trình hàng hải và kết cấu hạ tầng bến cảng đến các đơn vị, cá nhân liên quan;

2.3. Giải quyết thủ tục đối với các phương tiện thủy hoạt động thi công xây dựng công trình thủy công, thi công nạo vét; phối hợp với các phòng, đơn vị kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công;

2.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị kiểm tra, giám sát vị trí, quy mô xây dựng và hoạt động của các bến thủy nội địa trong vùng nước Cảng biển;

2.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị kiểm tra điều kiện khai thác cầu cảng, cơ sở đóng và sửa chữa tàu biển, công trình thuỷ công trong vùng nước Cảng biển Hải Phòng theo quy định;

2.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị quản lý và quy hoạch khu vực neo đậu cho các phương tiện thủy nội địa trong vùng nước cảng biển Hải Phòng;

2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị và cơ quan có liên quan thực hiện công bố thông báo hàng hải theo quy định của pháp luật;

2.8. Chủ trì quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực Phà Rừng, Minh Đức;

2.9. Lập biên bản, đề xuất hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải trình Giám đốc quyết định; Phối hợp, theo dõi và đôn đốc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính;

2.10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

VII. PHÒNG KỸ THUẬT TỔNG HỢP

1. Chức năng:

Phòng Hành chính tổng hợp là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc về lĩnh vực kỹ thuật, khoa học công nghệ, hành chính quản trị phục vụ công tác quản lý nhà nước về hàng hải của đơn vị; quản lý các công trình xây dựng và phương tiện thủy bộ của cơ quan; huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ hàng hải.

2. Nhiệm vụ:       

2.1. Thực hiện nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học công nghệ của cơ quan. Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ của cơ quan;

2.2. Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý của đơn vị. Chủ trì việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hướng dẫn thực hiện trong cơ quan, phối hợp với các phòng chuyên môn quản lý, cung cấp thông tin trên Website của đơn vị;

2.3. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và xây dựng công trình. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện, đào tạo về nghiệp vụ hàng hải cho cán bộ công chức, viên chức cơ quan;

2.4. Chủ trì tham gia, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trong cơ quan;

2.5. Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng trạm VTS, hệ thống AIS và hệ thống mạng công nghệ thông tin của cơ quan; thực hiện các thủ tục cho các dự án đầu tư do cơ quan làm chủ đầu tư và theo dõi tình hình triển khai các dự án đầu tư của cơ quan;

2.6. Tổ chức thực hiện khai thác có hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị của cơ quan; nghiên cứu, đề xuất đóng mới, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện thủy, bộ của cơ quan; xây dựng định mức vật tư, định mức kinh tế kỹ thuật, nhiên liệu; quản lý hoạt động các phương tiện của cơ quan;

2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị lập kế hoạch, tổ chức và phục vụ các hội nghị, hội họp, tiếp đón khách, khánh tiết, nghi lễ trong cơ quan; theo dõi kỷ luật lao động; đôn đốc và kiểm tra công tác vệ sinh của các phòng và duy trì vệ sinh nơi công cộng; 

2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện công tác quản trị, mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm, ấn phẩm, tài liệu, trang thiết bị và tài sản cơ quan; thực hiện công tác quản lý, kiểm kê và thanh lý tài sản của cơ quan;

2.9. Thường trực Hội đồng cơ quan, thông báo những kết luận và chủ trương của lãnh đạo tới công chức, viên chức để thực hiện và đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu của Giám đốc đối với các phòng, đơn vị;

2.10. Tổ chức thực hiện trực bảo vệ 24/24h bảo vệ an toàn tài sản, giữ gìn trật tự nội vụ; xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

2.11. Thực hiện nghiệp vụ hành chính, văn thư như: tiếp nhận và chuyển công văn, ấn phẩm đến và đi, lưu trữ, công văn giấy tờ, duy trì trực hành chính, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;                                                          2.12. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)