Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
GIỚI THIỆU > Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

  

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 31/2016/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Một cảng biển do một Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải.

2. Một Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại một hoặc nhiều cảng biển và khu vực quản lý được giao.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các Cảng vụ hàng hải theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

4. Tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải phải tuân thủ quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam, Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Vị trí và chức năng

1. Cảng vụ hàng hải là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý được giao.

2. Cảng vụ hàng hải có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

3. Cảng vụ hàng hải có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là Maritime Administration of... (tên riêng Cảng vụ hàng hải).

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển, vận tải biển, công nghiệp tàu thủy và tổ chức giám sát thực hiện trong khu vực quản lý sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải, công trình hàng hải; kiểm tra hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý.

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan trong phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển; hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

4. Phê duyệt và tổ chức giám sát thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

5. Kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch đối với các cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển theo thẩm quyền.

6. Thực hiện quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển trong khu vực quản lý.

7. Tổ chức kiểm tra giám sát việc duy tu, kiểm định cầu, bến cảng biển.

8. Cấp phép, giám sát tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển và khu vực quản lý; không cho phép tàu thuyền đến, rời cảng khi không có đủ điều kiện cần thiết về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

9. Thực hiện xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải; thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tạm giữ tàu biển theo quy định.

10. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng hải đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

11. Chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển.

12. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, các lực lượng hữu quan, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cảng trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cảng biển.

13. Tổ chức thực hiện việc đăng ký tàu biển, đăng ký thuyền viên khi được cơ quan có thẩm quyền giao.

14. Triển khai kiểm soát tải trọng, tốc độ phương tiện tại cảng biển; kiểm tra an toàn Container tại các cảng biển trong khu vực quản lý.

15. Thực hiện giám sát giá dịch vụ hàng hải; quản lý vận tải biển; tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và giữa các đảo được giao.

16. Kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài, kiểm tra an toàn đối với tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý; điều tra, xử lý theo thẩm quyền các tai nạn hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý.

17. Chủ trì điều phối hoạt động giao thông hàng hải tại cảng biển, khu vực quản lý và tổ chức tìm kiếm, cứu người gặp nạn trong vùng nước cảng biển; huy động người và các phương tiện cần thiết để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường.

18. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải và phối hợp thực hiện quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển và khu vực quản lý.

19. Thực hiện công bố thông báo hàng hải và xử lý tài sản chìm đắm theo thẩm quyền.

20. Tổ chức thực hiện thanh tra hàng hải và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

21. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Cảng vụ hàng hải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

22. Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thu các loại phí, lệ phí hàng hải theo quy định của pháp luật; được sử dụng kinh phí từ nguồn thu phí hàng hải, từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao.

23. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ chế tự chủ tài chính, dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm và tổ chức thực hiện; quản lý, sử dụng tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật.

24. Trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

25. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

26. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền giao.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cảng vụ hàng hải gồm có:

a) Cảng vụ hàng hải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Pháp chế; Thanh tra; An toàn - An ninh hàng hải; Tổ chức - Hành chính; Tài vụ; Điều phối lưu thông hàng hải (đối với Cảng vụ hàng hải có hệ thống điều phối lưu thông hàng hải -VTS);

b) Các Đại diện Cảng vụ hàng hải.

2. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng hải. Trường hợp số lượng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ ít hơn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định việc điều chỉnh tên gọi của từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm phù hợp với chức năng và quy định của pháp luật.

3. Trường hợp thực sự cần thiết, căn cứ vào điều kiện cụ thể, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thành lập bổ sung bộ phận chuyên môn nghiệp vụ ngoài số lượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

4. Giám đốc Cảng vụ hàng hải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và Đại diện Cảng vụ hàng hải. Tùy theo yêu cầu và địa bàn quản lý thực tế, Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trạm Cảng vụ hàng hải sau khi được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận.

Điều 6. Lãnh đạo

1. Cảng vụ hàng hải có Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cảng vụ hàng hải. Giúp việc Giám đốc có không quá 03 (ba) Phó Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng hải và theo quy định của pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh khác thuộc Cảng vụ hàng hải thực hiện theo phân cấp quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

2. Bãi bỏ Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, các Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 8;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Hùng-05b).BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)


Trương Quang Nghĩa

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------            ----------------------------------------

Số: 1579/QĐ-CHHVN Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017QUYẾT ĐỊNH

Quy định cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

----------------------


CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAMCăn cứ Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Công văn số 7917/BGTVT-TCCB ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện thông tư 31/2016/TT-BGTVT;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng gồm:

1. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Tài vụ;

c) Phòng Pháp chế;

d) Phòng Thanh tra;

đ) Phòng An toàn - An ninh hàng hải;

e) Phòng Thủ tục tàu thuyền;

g) Phòng Điều phối lưu thông hàng hải;

h) Phòng Kỹ thuật hệ thống điều phối lưu thông hàng hải (Kỹ thuật VTS).

2. Các Đại diện Cảng vụ hàng hải

a) Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải;

b) Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Bạch Long Vỹ.

3. Trạm Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng.

Điều 2. Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, Đại diện Cảng vụ hàng hải và Trạm Cảng vụ hàng hải thuộc đơn vị theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam và Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Các Phó cục trưởng;

- Các Tổ chức giúp việc Cục trưởng;       (Đã ký)

- Lưu VT, TCCB (03b).


     Nguyễn Xuân Sang
        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                  ------------------------------

    Số: 2231/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức - Hành chính

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, quy hoạch, hành chính, văn thư, lưu trữ, y tế, quân sự và bảo vệ chính trị nội bộ. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của phòng.

2. Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

3. Tham mưu cho Giám đốc trong công tác sắp xếp, bố trí nhân sự của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, Đại diện, Trạm thuộc Cảng vụ hàng hải. Xây dựng kế hoạch biên chế, tiền lương, công tác tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật. 

4. Chủ trì xây dựng trình Giám đốc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, các Đại diện Cảng vụ hàng hải và các Trạm trực thuộc; tham mưu, đề xuất thành lập, giải thể các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, các Đại diện, Trạm theo quy định.

5. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và phân cấp quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

6. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan; công tác tiền lương, nâng bậc lương, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu, thôi việc cho công chức, viên chức và người lao động.

7. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động.

8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan theo quy định; thực hiện công tác quốc phòng an ninh; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ và khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động.

9. Tham mưu cho Giám đốc trong việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động; kê khai tài sản, công khai tài sản hàng năm.

10. Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bao gồm:

a) Tiếp nhận, xử lý và phát hành các văn bản đi, đến và quản lý con dấu;

b) Sao y bản chính, sao lục, phôtô văn bản, tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, Đại diện, Trạm thuộc đơn vị.

11. Thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan, bao gồm:

a) Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của đơn vị, bao gồm: mời họp, bố trí phòng họp, hướng dẫn nghi thức, thể thức trong việc đón tiếp khách, phục vụ tiếp khách.

b) Quản lý tài sản, khai thác sử dụng và bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà trạm, các công trình, hạng mục công trình xây dựng và các phương tiện thủy, bộ của đơn vị;

c) Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo các nội dung liên quan đến phần mềm làm thủ tục tàu thuyền, trang Web của Cảng vụ; các trang thiết bị văn phòng; hệ thống điện, nước của đơn vị.

d) Chủ trì thực hiện công tác đầu tư; mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của đơn vị.

e) Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động nội bộ của đơn vị.

12. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính được sử dụng con dấu của Cảng vụ hàng hải khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2. Biên chế của Phòng Tổ chức - Hành chính gồm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao cử cơ quan.

3. Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Các Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC. (Đã ký)


            Bùi Văn Minh
        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                   ------------------------------

    Số: 2239/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài vụ

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Tài vụ là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc về công tác tài chính, kế toán theo quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của Phòng.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của đơn vị.

3. Tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát việc sử dụng tài sản được nhà nước giao, kinh phí do nhà nước cấp; thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, ghi chép sổ sách kế toán theo quy định.

4. Thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi tài chính và các nghĩa vụ thanh toán công nợ.

5. Thực hiện việc tính, chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài giờ và các khoản thanh toán khác cho người lao động của đơn vị theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện việc lập dự toán để đảm bảo cho các hoạt động quản lý của cơ quan theo quy định pháp luật hiện hành và theo hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam.

7. Thực hiện theo quy định về dự toán thu, chi, nộp ngân sách Nhà nước, thanh toán các chế độ, chính sách khác về tài chính trong nội bộ đơn vị.

8. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, Đại diện, Trạm thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thực hiện chế độ kiểm kê, giám sát mua sắm, thanh lý tài sản của cơ quan theo quy định hiện hành; phối hợp thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tài vụ được sử dụng con dấu của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2. Biên chế của Phòng Tài vụ gồm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao.

3. Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Các Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng. Kế toán trưởng do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Phòng Tài vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC.  (Đã ký)


            Bùi Văn Minh
        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                   ------------------------------

    Số: 2229/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của phòng Pháp chế

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Pháp chế là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về pháp chế hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế về hàng hải, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

2. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển, vận tải biển, công nghiệp tàu thủy và tổ chức giám sát thực hiện trong khu vực quản lý sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chủ trì góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hàng hải theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và xây dựng các văn bản về quản lý hoạt động hàng hải thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

4. Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải, công trình hàng hải, các công trình vượt sông; kiểm tra hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý. 

5. Tổ chức thực hiện cảnh giới, đảm bảo không để xảy ra các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và ô nhiễm môi trường.

6. Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đối với các cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển theo thẩm quyền.

7. Chủ trì thực hiện quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển trong khu vực quản lý.

8. Tổ chức kiểm tra giám sát việc duy tu, kiểm định cầu, bến cảng biển.

9. Kiểm tra an toàn cầu cảng, bến bãi, kho bãi, hệ thống phao tiêu báo hiệu hàng hải, dịch vụ hậu cần sau cảng.

10. Chủ trì phê duyệt và tổ chức giám sát thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định của pháp luật.

11. Chủ trì thực hiện giám sát giá dịch vụ hàng hải; quản lý vận tải biển; tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và giữa các đảo được giao.

12. Chủ trì thực hiện công bố thông báo hàng hải theo thẩm quyền.

13. Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Pháp chế được sử dụng con dấu của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2. Biên chế của Phòng Pháp chế gồm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao của đơn vị.

3. Trưởng phòng do Giám đốc Cảng vụ hàng hải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Các Phó Trưởng phòng do Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Phòng Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC.  (Đã ký)


    Bùi Văn Minh

        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                   ------------------------------

    Số: 2230/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của phòng Thanh tra

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Thanh tra là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra chuyên ngành hàng hải, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, báo cáo Giám đốc trình Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành hàng hải, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên trong các lĩnh vực sau:

a) Bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong xây dựng cảng biển; quản lý, khai thác cảng biển; bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải; cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển;

b) Quản lý, khai thác luồng hàng hải, kết cấu hạ tầng cảng biển, hệ thống trợ giúp hàng hải;

c) Hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải;

d) Hoạt động vận tải biển và dịch vụ hàng hải;

đ) Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, quản lý, tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển;

e) Hoạt động của hoa tiêu hàng hải;

g) Hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng hải, báo cáo, điều tra, xử lý tai nạn hàng hải;

h) Hoạt động trục vớt tài sản chìm đắm ở biển và trong vùng nước cảng biển được giao.

4. Chủ trì công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng biển.

5. Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp có thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cơ quan.

6. Tổ chức tiếp công dân; chủ trì tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

7. Tham mưu cho Giám đốc về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, phống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

8. Tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

9. Chủ trì công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo thẩm quyền.

10. Tham gia giải quyết, tranh chấp khiếu nại hàng hải.

11. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Thanh tra được sử dụng con dấu của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2. Biên chế của Phòng Thanh tra gồm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao.

3. Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chánh Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam và theo quy định của pháp luật. Các Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Phòng Thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC.  (Đã ký)


    Bùi Văn Minh
        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                   ------------------------------

    Số: 2237/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của phòng An toàn – An ninh hàng hải

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng An toàn - An ninh hàng hải là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển và khu vực quản lý.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm phát luật về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải.

2. Chủ trì tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiêm môi trường trong hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý.

3. Chủ trì tổ chức thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý, cụ thể là:

a) Kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài đến cảng;

b) Kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiêm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý;

c) Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải;

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

4. Chủ trì công tác điều tra, xử lý theo thẩm quyền các tai nạn hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý.

5. Chủ trì công tác kiểm tra an toàn container tại các cảng biển trong khu vực quản lý.

6. Chủ trì xử lý tài sản chìm đắm theo thẩm quyền.

7. Chủ trì tổ chức công tác phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải; tìm kiếm, cứu người gặp nạn trong vùng nước cảng biển và phối hợp thực hiện quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển và khu vực quản lý.

8. Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan trong phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển; hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

9. Chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cảng trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cảng biển.

10. Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

11. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng An toàn – An ninh hàng hải được sử dụng con dấu của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2. Biên chế của Phòng An toàn – An ninh hàng hải gồm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao của đơn vị.

3. Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Các Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Phòng An toàn - An ninh hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC.  (Đã ký)


    Bùi Văn Minh
        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                   ------------------------------

    Số: 2238/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của phòng Thủ tục tàu thuyền

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Thủ tục tàu thuyền là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc cấp phép, điều động cho tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển; tiếp nhận, xử lý các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn tại cảng biển và khu vực quản lý được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức thường trực 24/7 thực hiện thủ tục hành chính để cấp phép tàu thuyền và lập kế hoạch điều động cho tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển và khu vực quản lý; tiếp nhận, xử lý thông tin tàu thuyền trước khi đến, rời và hoạt động tại cảng biển, các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn;

2. Thực hiện trực, tiếp nhận, theo dõi thông tin đường dây nóng, báo cáo lãnh đạo Cảng vụ hàng hải xử lý theo thẩm quyền.

3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cảng vụ hàng hải theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục Hàng hải Việt Nam.

4. Chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển.

5. Tổ chức thực hiện việc đăng ký tàu biển, đăng ký thuyền viên khi được cơ quan có thẩm quyền giao.

6. Tham gia phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng hải đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

7. Thực hiện xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.

8. Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tạm giữ tàu biển theo quy định.

9. Đề xuất kế hoạch điều động tàu thuyền đi tránh bão, tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển.

10. Đề xuất việc thu hồi các tài liệu, giấy chứng nhận không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện thu hồi tài liệu, giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

11. Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

12. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Thủ tục tàu thuyền được sử dụng con dấu của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2. Biên chế của Phòng Thủ tục tàu thuyền gồm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao.

3. Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Các Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Phòng Thủ tục tàu thuyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC.  (Đã ký)


    Bùi Văn Minh
        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                   ------------------------------

    Số: 2232/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của phòng Điều phối lưu thông hàng hải

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Điều phối lưu thông hàng hải là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc quản lý, khai thác Hệ thống điều phối lưu thông hàng hải (sau đây gọi tắt là Hệ thống VTS); hỗ trợ nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và khu vực được giao quản lý.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng quy trình khai thác thông tin, dữ liệu Hệ thống VTS và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, huấn luyện nhân sự khai thác Hệ thống VTS theo các tiêu chuẩn hiện hành, tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc phê duyệt.

3. Tổ chức thường trực 24/7 thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát, điều tiết tàu thuyền đến, rời và hoạt động tại cảng biển theo kế hoạch điều động; cảnh báo các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và ô nhiễm môi trường;

- Cung cấp và hỗ trợ thông tin cho tàu thuyền trong hoạt động hàng hải nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền hoạt động tại cảng biển;

- Phát hiện, ngăn chặn và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hàng hải của tàu thuyền hoạt động tại cảng biển.

4. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, Đại diện, Trạm đề xuất với Giám đốc trong việc lập kế hoạch điều động, vị trí neo đậu, tránh trú bão của tàu thuyền.

5. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, Đại diện, Trạm thuộc Cảng vụ hàng hải trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, xử lý các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn; công tác điều tra tai nạn, sự cố hàng hải, ô nhiễm môi trường.

6. Phối hợp với các Phòng chuyên môn nghiệp vụ để góp ý, đề xuất sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, duy tu, bảo dưỡng Hệ thống VTS; kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị của Hệ thống VTS.

7. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về hàng hải và các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Điều phối lưu thông hàng hải được sử dụng con dấu của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2. Biên chế của Phòng Điều phối lưu thông hàng hải gồm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế và lao động hợp đồng được Cục Hàng hải Việt Nam giao.

3. Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Các Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Phòng Điều phối lưu thông hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC.  (Đã ký)


    Bùi Văn Minh

        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                   ------------------------------

    Số: 2233/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của phòng Kỹ thuật VTS

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Kỹ thuật Hệ thống điều phối lưu thông hàng hải (Kỹ thuật VTS) tham mưu giúp Giám đốc Cảng vụ hàng hải về công tác bảo trì, sửa chữa và lắp đặt, vận hành các trang thiết bị, phần mềm trong Hệ thống VTS để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, an toàn của toàn bộ Hệ thống VTS.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị của Hệ thống VTS.

2. Chủ trì xây dựng các quy trình kỹ thuật, quy định về vận hành, khai thác trang thiết bị Hệ thống VTS; quy trình thủ tục về đầu tư, sửa chữa thay thế trang thiết bị để đảm bảo Hệ thống VTS hoạt động thường xuyên, liên tục, an toàn và hiệu quả.

3. Tổ chức trực ca 24/24 giờ hàng ngày để theo dõi, giám sát liên tục về tình trạng hoạt động của thiết bị tại các Trung tâm điều hành, các Trạm Radar, camera xử lý kịp thời các lỗi về kỹ thuật để đảm bảo các thiết bị hoạt động theo khung tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật như đã thiết kế; không để xảy ra các sự cố về an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an toàn an ninh tại các Trung tâm điều hành, các Trạm Radar, camera.

4. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị của Hệ thống VTS theo yêu cầu của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật về vận hành bảo dưỡng và theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Lưu trữ, bảo quản, trích xuất các dữ liệu, thông tin theo quy định, phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải và các công việc khác có liên quan khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

6. Xử lý giải quyết những vấn đề kỹ thuật (kiểm tra, bảo trì, sửa chữa…) các trang thiết bị khác được kết nối với Hệ thống VTS.

7. Phối hợp xây dựng đề xuất kế hoạch đào tạo, đề xuất cử cán bộ kỹ thuật đi đào tạo theo yêu cầu và chuyên ngành cần thiết để kịp thời nắm bắt công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước làm chủ công nghệ của Hệ thống VTS.

8. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Kỹ thuật VTS được sử dụng con dấu của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2. Biên chế của Phòng Kỹ thuật VTS gồm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế và lao động hợp đồng được giao.

3. Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Các Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Phòng Kỹ thuật VTS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC.  (Đã ký)


    Bùi Văn Minh
        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                   ------------------------------

    Số: 2236/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

- Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải là đơn vị trực thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực huyện đảo Cát Hải.

- Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở làm việc theo định mức sử dụng tài sản nhà nước hiện hành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức thường trực 24/7 tại khu vực Huyện đảo Cát Hải để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận và xử lý thông tin về hoạt động hàng hải. Đề xuất kế hoạch điều động, vị trí neo đậu cho tàu thuyền vào, rời tại khu vực Huyện đảo Cát Hải, kênh Hà Nam, kênh Cái Tráp và thông báo cho Phòng Thủ tục tàu thuyền để lập kế hoạch chung cho toàn bộ khu vực cảng biển Hải Phòng.

- Giải quyết thủ tục tàu thuyền vào, rời tại khu vực Huyện đảo Cát Hải theo quy định.

- Xem xét, chấp thuận các đề nghị của tàu thuyền, doanh nghiệp về cập mạn, hạ xuồng cứu sinh; sửa chữa, thử tàu; thi công, nạo vét, khai thác cát, lặn khảo sát; trục vớt tài sản chìm đắm; cung ứng hoa tiêu tại khu vực Huyện đảo Cát Hải.

- Tiếp nhận, xử lý thông tin về tai nạn, sự cố hàng hải tại khu vực Huyện đảo Cát Hải; tiếp nhận, truyền phát thông tin an ninh hàng hải theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải theo quy định.

- Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy quyền của Giám đốc.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật Hàng hải Việt Nam, các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Tham gia: sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hàng hải; nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển khu vực hàng hải theo quy định quản lý; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xử lý các văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được giao và các quy định, quy chế của cơ quan.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền, các doanh nghiệp khai thác cảng, hoa tiêu hàng hải, vận tải biển và các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải khác tại khu vực Huyện đảo Cát Hải theo quy định.

5. Tổ chức phê duyệt và giám sát việc thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định tại khu vực Huyện đảo Cát Hải.

6. Tham mưu cho Giám đốc Cảng vụ trong việc chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực Huyện đảo Cát Hải theo quy định.

7. Giải quyết theo thẩm quyền được giao và theo sự phân cấp quản lý của Giám đốc đối với một số vấn đề pháp luật khác phát sinh từ các hoạt động hàng hải tại khu vực Huyện đảo Cát Hải theo quy định.

8. Phát hiện, lập biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

9. Phối hợp thực hiện công tác phòng chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Huyện đảo Cát Hải theo quy định.

10. Tham gia giải quyết sự cố, tai nạn hàng hải xảy ra tại khu vực Huyện đảo Cát Hải.

11. Tổ chức thu, nộp phí, lệ phí hàng hải, các loại phí, giá dịch vụ... theo quy định của pháp luật; xây dựng quy trình, quy tắc kiểm soát thu theo phân cấp.

12. Quản lý các khoản chi theo phân cấp và phương án khoán chi của Đại diện.

13. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các số liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về hàng hải.

14. Quản lý, điều động phương tiện, thiết bị, tài sản được giao phục vụ hoạt động quản lý của Đại diện.

15. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải được sử dụng con dấu riêng của Đại diện khi lãnh đạo Đại diện ký văn bản.

2. Biên chế của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải gồm có Trưởng Đại diện, một số Phó Trưởng Đại diện theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

3. Trưởng Đại diện do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải và theo quy định của pháp luật.

4. Phó Trưởng Đại diện do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Đại diện và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải chủ yếu thông qua Trưởng Đại diện.

2. Trưởng Đại diện điều hành hoạt động của Đại diện theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Đại diện chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân cấp quản lý. 

3. Phó Trưởng Đại diện giúp việc cho Trưởng Đại diện, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Đại diện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đại diện, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC.  (Đã ký)


    Bùi Văn Minh

        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                   ------------------------------

    Số: 2235/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Bạch Long Vỹ

 


GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

- Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Bạch Long Vỹ là đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, thực hiện chức năng quản lý tuyến bờ ra đảo Bạch Long Vỹ, quản lý nhà nước về hàng hải trong vùng nước được giao tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ.

- Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Bạch Long Vỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở làm việc theo định mức sử dụng tài sản nhà nước hiện hành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức thường trực 24/7 tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận thông tin, dự kiến kế hoạch điều động, bố trí vị trí neo đậu cho tàu thuyền vào, rời tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ.

- Giải quyết thủ tục tàu thuyền vào, rời tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ theo quy định.

- Xem xét, chấp nhận các đề nghị của tàu thuyền, doanh nghiệp về hạ xuồng cứu sinh; sửa chữa, bảo dưỡng; lặn khảo sát; trục vớt tài sản chìm đắm; cung ứng hoa tiêu theo phân cấp.

- Tiếp nhận, xử lý thông tin về tai nạn, sự cố hàng hải và tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ; tiếp nhận, truyền phát thông tin an ninh hàng hải theo phân cấp.

- Thực hiện thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải theo phân cấp;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật hàng hải đối với tổ chức, cá nhân và tàu thuyền tham gia hoạt động hàng hải tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ.

- Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy quyền của Giám đốc.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật hàng hải Việt Nam, các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Tham gia: sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hàng hải; nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển khu vực hàng hải theo quy định quản lý; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xử lý các văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được giao và các quy định, quy chế của đơn vị.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền, các doanh nghiệp khai thác cảng, hoa tiêu hàng hải, vận tải biển và các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải khác tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ theo quy định.

5. Tham mưu cho Giám đốc trong việc chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ theo quy định.

6. Giải quyết theo thẩm quyền được giao và theo sự phân cấp quản lý của Giám đốc đối với một số vấn đề pháp luật khác phát sinh từ các hoạt động hàng hải tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ theo quy định.

7. Phát hiện, lập biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

8. Phối hợp thực hiện công tác phòng chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ theo quy định.

9. Tham gia giải quyết sự cố, tai nạn hàng hải xảy ra tại khu vực Huyện đảo Bạch Long Vỹ.

10. Tổ chức thu, nộp phí, lệ phí hàng hải, các loại phí, giá dịch vụ... mà đơn vị thu hộ theo quy định của pháp luật, quy trình, quy tắc kiểm soát thu của Đại diện theo phân cấp.

11. Quản lý các khoản chi theo phân cấp và phương án khoán chi của đại diện theo phân cấp.

12. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các số liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về hàng hải.

13. Quản lý, điều động phương tiện, thiết bị, tài sản được giao phục vụ hoạt động quản lý của Đại diện.

14. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Bạch Long Vỹ được sử dụng con dấu riêng của Đại diện khi lãnh đạo Đại diện ký văn bản.

2. Biên chế của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Bạch Long Vỹ gồm có Trưởng Đại diện, một số Phó Trưởng Đại diện theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế được giao của đơn vị.

3. Trưởng Đại diện do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và theo quy định của pháp luật.

4. Phó Trưởng Đại diện do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Đại diện và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Bạch Long Vỹ chủ yếu thông qua Trưởng Đại diện.

2. Trưởng Đại diện điều hành hoạt động của Đại diện theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Đại diện chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân cấp quản lý. 

3. Phó Trưởng Đại diện giúp việc cho Trưởng Đại diện, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Đại diện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đại diện, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Bạch Long Vỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC.  (Đã ký)


    Bùi Văn Minh

        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ----------------                   ------------------------------

    Số: 2234/QĐ-CVHHHP       Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Trạm Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng

 


GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

 Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc thành lập Cảng vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Sau khi thống nhất với các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí, chức năng

Trạm Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng là đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng làm nhiệm vụ thường trực thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực Phà Rừng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức thường trực 24/7 để thực hiện các nhiệm vụ sau:

-  Tiếp nhận thông tin, dự kiến kế hoạch điều động, bố trí vị trí neo đậu cho phương tiện thủy nội địa vào, rời các khu neo đậu, chuyển tải.

- Thực hiện thủ tục phương tiện thủy nội địa vào, rời các cầu, bến cảng tại khu vực bến phao chuyển tải và khu neo đậu, chuyển tải (nếu có) theo quy định (thực hiện đối với các Trạm Cảng vụ hàng hải quy định tại Điều 77 Nghị định 58/2017/NĐ-CP).

- Tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động hàng hải và tổ chức phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại khu vực được giao quản lý.

2. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật hàng hải Việt Nam, các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Tham gia sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hàng hải; các quy định, quy chế của cơ quan.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền và các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải tại khu neo đậu, chuyển tải.

5. Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

6. Tổ chức thu, nộp phí, lệ phí hàng hải theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các số liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về hàng hải.

8. Quản lý, điều động phương tiện, thiết bị, tài sản được giao.

9. Phối hợp với bộ đội biên phòng, bộ đội chủ lực và chính quyền nơi đặt trụ sở thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh khi có yêu cầu.

10. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Đại diện thực hiện các nhiệm vụ có liên quan và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Trạm Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng gồm có Trưởng Trạm và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế được giao của Cảng vụ được giao.

2. Trưởng Trạm do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Giám đốc điều hành hoạt động của Trạm chủ yếu thông qua Trưởng Trạm.

2. Trưởng Trạm điều hành hoạt động của Trạm theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Trạm chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân cấp quản lý.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực.

2. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và Trạm Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, TCHC.  (Đã ký)


    Bùi Văn Minh


Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)