[wpseo_breadcrumb]
Quy trình thủ tục hành chính cho phương tiện thủy nội địa rời cảng biển (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB)

Quy trình thủ tục hành chính cho phương tiện thủy nội địa rời cảng biển...

Quy trình Thủ tuc hành chính xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải

Quy trình Thủ tuc hành chính xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải cangvuhp5192192021.rar

Quy trình Cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài

Quy trình Cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài cangvuhp5212192021.rar

Quy trình Thủ tục hành chính phê duyệt phương án trục với tài sản chìm đắm

Quy trình Thủ tục hành chính phê duyệt phương án trục với tài sản chìm...

Quy trình Thủ tục hành chính phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển

Quy trình Thủ tục hành chính phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển cangvuhp5232192021.rar

Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ bưu chính công ích của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ bưu chính công ích của...

Quy trình Thủ tục hành chính phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải

Quy trình Thủ tục hành chính phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng...

Quy trình thủ tục hành chính Tàu biển nhập cảnh

Quy trình thủ tục hành chính Tàu biển nhập cảnh cangvuhp5092192021.rar