LUỒNG LẠCH HUYỆN

THÔNG TIN LUỒNG > Luồng Lạch Huyện – Hải Phòng

THÔNG TIN LUỒNGHẢI PHÒNG (Cập nhật ngày 30.4.2022)
SỐ TT TÊN LUỒNG CHIỀU RỘNG (M) CHIỀU DÀI (KM) ĐỘ SÂU LUỒNG (M) NGÀY ĐO GHI CHÚ
1 LẠCH HUYỆN 160   120   20,0   1,9   -12,6   -7,3 D cạn -6,6 đến -7,2     30/4/2022   30/4/2022     F0-hết vũng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng Thượng lưu vũng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng-F29,30
2 HÀ NAM 80  5,9 -6,9 D.cạn -6,8đến -4,9 m 30/4/2022  F29,30 – F43,46
3 BẠCH ĐẰNG 80 9,6 -7,0   -7.0  D cạn -6,9 đến -5,3m 30/4/2022 F51,56 – Cửa kênh Đình Vũ     F43,46 – F51,56
4 SÔNG CẤM 80 9,8  -6,9 30/4/2022 Cửa Kênh Đình Vũ – Thượng lưu CảngNam Hải khoảng 50m  
SÔNG CẤM 80 – 6,9 D cạn – 6,8 đến -5,5   -6,8 D cạn: -5,7 đến -6,7m 30/4/2022 Thượng lưu CảngNam Hải – C1 cảng Hải Phòng   C1 cảng Hải Phòng – Bến Bính
5 NAM TRIỆU 100       80  19,4   -0,9   -2,7     -3.8     –1,8 D cạn -1,3m 26/7/2021 F0 – F13   F13 – F14,17   F14,17- Tiếp giáp đoạn luồng Bạch Đằng: Nhánh 1, từ biển vào cảng Nhánh 2, từ cảng ra biển
6 VẬT CÁCH 60  9,7 -5,3   -4,5 D cạn: -2,3m đến -4,4   -4.2 30/4/2022 Bến Bính – F74.     Đoạn F74 – F91     Đ. F91 -Cầu Kiền (HL 200m)
  80 0,83 -4,9 28/3/2022 Cầu BĐ- T0
7 PHÀ RỪNG 80 13,9 3,0 28/3/2022 Cửa  kênh – FBĐ 5,6
80 -2,6 28/3/2022 F BĐ 5,6  – F BĐ 15,16
SÔNG GIÁ 50 -2,1 Dc: -1,7m 28/3/2022 F BĐ 15,16 – NMDT FR
8 VŨNG Q. TÀU     VŨNG Q.TÀU   R=110m     R=130m   -5,3 d cạn -3,5   -7,0  D cạn: -6,2 đến -6,9m   30/4/2022     30/4/2022  C6,7 CHP     Trước cảng Đình Vũ
VŨNG Q. TÀU R=110m   R=330m   -6,4   -12,6   11/11/2019   30/4/2022 Cảng Viconship   Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng
VŨNG Q. TÀU     VŨNG Q. TÀU R=110m     R=110m   5,4 D cạn: -4,8     -5,4 D cạn -2,7     30/4/2022     30/4/2022 Hạ lưu cảng Cấm     Chùa Vẽ 2
9 KÊNH CÁI TRÁP 70  5,4   -1,7 D cạn -1,3 đến -1,6m   28/3/2022 Đầu kênh nối tiếp luồng Sông Chanh – Cuối kênh nối tiếp đoạn luồng Bạch Đằng
10 SÔNG CHANH 80 14,2        – 2,3 29/5/2020  Phao 29 luồng Lạch Huyện đến phao 6 khoảng 300m
11 CỬA KÊNH TRÁP ĐẾN CẶP 16;21  80 1,8 29/5/2020 Thượng lưu phao 6 khoảng 300m đến phao 16
12 KHU NEO HÒN DÁU, TRÁNH TRÚ BÃO Cỡ tàu Tự do >20.000DWT 20.000 đến 30.000DWT 30.000 đến -50.000DWT     -7,9m   -7,9m       -9,1m   -10,0m   03/8/2021
Truy cập bản tin Thông báo hàng hảikhu vực Hải Phòng tại địa chỉ: http://www.vms-north.vn; Website chính thứccủa Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.