45 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI


        Ngày 12/8/2009, Bộ Giao thông vận tải đã công bố Quyết định số 2294/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có 45 thủ tục được áp dụng trong lĩnh vực hàng hải.
        Để triển khai Quyết định này và thực hiện yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 1696/CHHVN-TCCB ngày 14/8/2009, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng xin thông báo để các cơ quan, doanh nghiệp và các nhân tại khu vực cảng biển Hải Phòng biết. 
       45 thủ tục hành chính áp dụng trong lĩnh vực hàng hải được thông báo trên Website của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng 

Danh sách các thủ tục hành chính lĩnh vực Hàng Hải

         1. Trả lời về sự phù hợp với quy hoạch cảng biển
   2. Công bố mở cảng biển
   3. Thủ tục đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng
   4. Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa vào cảng biển
   5. Thủ tục tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài
   6. Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển 

7       7. Thủ tục tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài

[        8. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi

         9. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi

        10. Thủ tục cho tàu biển nước ngoài quá cảnh

        11. Thủ tục Thẩm định, Phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển

        12. Thủ tục Thẩm định, Phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng biển

        13. Thủ tục xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển
  14. Phê duyệt danh sách khoá đào tạo nâng cao, khoá bồi dưỡng nghiệp vụ, dự thi sỹ quan
  15. Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng tàu biển
  16. Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuỷ thủ trực ca, thợ máy trực ca tàu biển

        17. Gia hạn, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và đổi, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện.

        18. Thủ tục xác nhận việc cấp giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) và huấn luyện đặc biệt

       19. Thủ tục xác nhận về việc công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

       20. Cấp Sổ thuyền viên.

       21. Cấp lại Sổ thuyền viên

       22. Cấp lần đầu Hộ chiếu thuyền viên

       23. Cấp lại Hộ chiếu thuyền viên
 24. Gia hạn, đổi Hộ chiếu thuyền viên

       25. Sửa đổi Hộ chiếu thuyền viên

       26. Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Hoa tiêu hàng hải GCNKNCMHTHH) và cấp giấy chứng nhận vùng hoạt động của Hoa tiêu hàng hải (GCNVH ĐHTHH)

       27. Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động Hoa tiêu hàng hải(GCNVHĐHTHH) đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động
 28. Gia hạn, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH), giấy chứng nhận vùng hoạt động Hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH).

       29. Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển

      30. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề)

       31. Cấp Giấy chứng nhận có bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu

       32. Đăng ký tàu biển không thời hạn

       33. Đăng ký tàu biển có thời hạn

       34. Đăng ký lại tàu biển.

       35. Đăng ký thay đổi tên tàu biển

       36. Đăng ký thay đổi chủ tàu.

       37. Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển

       38. Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

       39. Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển

       40. Đăng ký tàu biển tạm thời

       41. Đăng ký tàu biển đang đóng

       42. Đăng ký tàu biển loại nhỏ

       43. Xoá hoặc tạm ngừng đăng ký tàu biển

       44. Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

       45. Xoá Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam