Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hải Phòng họp với khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố

Thực hiện Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chia cụm, khối thi đua và Công văn số 24/HĐTĐ-TCHC ngày 04/11/2010 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hải Phòng về việc triển khai tổ chức thực hiện chia cụm, khối thi đua. Ngày 06/6/2011, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp hội đồng Thi đua – Khen thưởng khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Tới dự cuộc họp có đại diện Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hải Phòng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố như: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cảng vụ Đường thủy Nội địa Khu vực I, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Bảo đảm An toàn hàng hải Miền Bắc, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Khu vực II, Chi cục Đường thủy Nội địa phía Bắc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I và Ban Quản lý Dự án Hàng hải II.

Tại buổi họp, đại diện của các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố đã đưa ra các ý kiến nhằm thống nhất nội dung, chương trình làm việc cũng như xây dựng Quy chế hoạt động của Khối để có cơ sở cho việc bình xét thi đua hàng năm theo đúng quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng.