Các văn bản hướng dẫn Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Ân vào đây để xem chi tiết

2. Tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ấn vào đây để xem chi tiết