Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp với Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực II về nâng cao công tác đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng.

       Để đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng biển Hải Phòng, ngày 13/9/2012, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp với Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực II tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.
       Tại cuộc họp, Ông Nghiêm Quốc Vinh – Trưởng phòng Pháp chế, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng thời gian qua, những kết quả đạt được và những khó khăn tồn tại trong công tác phối hợp ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
       Cũng tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực II đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để giải quyết những khó khăn, tồn tại trong việc đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng.
       Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng nhấn mạnh, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng sẽ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực II và các đơn vị có liên quan tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng cảng biển (cầu cảng, luồng hàng hải…) nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải được thông suốt, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng biển Hải Phòng, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của kinh tế biển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.