Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức cuộc họp góp ý xây dựng phương án kéo kho nổi FSO5 từ bến của Tổng Công ty CNTT Nam Triệu ra biển đi Bạch Hổ – Vũng Tàu

      Để góp ý cho việc xây dựng phương án kéo kho nổi FSO5 từ bến của Tổng Công ty CNTT Nam Triệu ra biển đi Bạch Hổ- Vũng Tàu. Ngày 28/01/2010, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế luồng Hải Phòng (dự kiến kéo kho nổi) với sự tham gia của Đại diện các cơ quan: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu, Viện Khoa học Công nghệ hàng hải- Trường Đại học hàng hải Việt Nam, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I, Công ty Hoa tiêu khu vực II.

      Ngày 29/01/2010, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức cuộc họp góp ý  xây  dựng phương án kéo kho nổi FSO5 từ bến của Tổng Công ty CNTT Nam Triệu ra biển đi Bạch Hổ- Vũng Tàu. Thành phần cuộc họp gồm Đại diện các cơ quan: Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu, Viện Khoa học Công nghệ hàng hải- Trường Đại học hàng hải Việt Nam, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I, Công ty Hoa tiêu khu vực II.

      Các thành viên dự họp đã phân tích góp ý chi tiết, bổ sung nội dung của phương án kéo kho nổi FSO5 nhằm đảm bảo an toàn và phù hợp với thực tế luồng hàng hải Hải Phòng.