Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức cuộc họp tổng hợp ý kiến Dự thảo Đề cường Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 1978/CHHVN-PC ngày 17/5/2016 về việc góp Dự thảo đề cương Nghị định thay thế các Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải (sau đây gọi tắt là Dự thảo Đề cương). Sau khi gửi các phòng, đơn vị tham gia ý kiến, ngày 19/5/2016, Phó Giám đốc Nghiêm Quốc Vinh chủ trì cuộc họp cùng Trưởng, phó các phòng, đơn vị tổng hợp ý kiến của các phòng, đơn vị trước khi trình Cục Hàng hải Việt Nam.Quang cảnh cuộc họp