Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2010

Ngày 11/01/2010, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2010. Năm 2009, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND thành phố Hải Phòng, Cục Hàng hải Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt mức tất cả các chi tiêu cơ bản đề ra. Cụ thể:

1. Sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng đạt 33,4 triệu tấn, tăng 15% so với năm 2008;

2. Tổng số lượt tàu đến cảng là 13,7 nghìn lượt tăng 8% so với năm 2008;

3. Thu phí cảng vụ đạt 43 tỉ đồng tăng 2,4% so với năm 2008;

4. Thu phí bảo đảm hàng hải đạt 91 tỉ đồng tăng 7,5% so với năm 2008.

Hội nghị đã thông qua phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ thực hiện trong năm 2010. Từ đó đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực cảng biển Hải Phòng.