Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội thảo về pháp luật bảo vệ môi trường

Ngày 04/3/2021, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội thảo về Luật bảo vệ môi trườngsố 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và một số Nghị định của Chính phủ sắp có hiệu lực thi hành sau 15/3/2021 tới các viên chức làm việc tại các phòng chuyên môn có liên quan.

Các phòng chuyên môn Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội thảo về pháp luật mới ban hành

Tham dự chỉ đạo Hội thảo pháp luật có các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn,nghiệp vụ của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.  Tại Hội thảo, Phòng Pháp chế đã nêu nội dung cơ bản và điểm mới của Luật bảo vệ môi trường trọng tâm là những quy định mới về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Hàng hải.

 
Trưởng phòng Pháp chế nêu ra những điểm mới trong Luật bảo vệ môi trường năm 2020
       Thông qua thảo luận tại Hội thảo, các cán bộ, viên chức đã cơ bản nắm bắt được những điểm mới về pháp luật về bảo vệ môi trường. Cũng tại hội thảo, các phòng chuyên môn thảo luận về các quy định mới tại Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về Quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa; đưa ra các ý kiến trong công tác quản lý hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển nói chung và tại Hải Phòng nói riêng./.