Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống cơn bão số 3

        Thực hiện Công điện số 08/CĐ – PCLB&TKCN ngày 22/8/2010 của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng,  Ban PCLB&TKCN Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức triển khai phương án phòng chống cơn bão số 3. Theo đó, kế hoạch phòng, chống cơn bão số 3 được triển khai cụ thể, chi tiết, diễn biến của cơn bão được theo dõi chặt chẽ. Để chủ động phòng tránh và giảm thiểu hậu quả của cơn bão, Ban PCLB&TKCN Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đề nghị Ban chỉ huy PCLB & TKCN các Doanh nghiệp quản lý khai thác cảng, các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển, Chủ tàu, Đại lý và thuyền trưởng các tàu đang hoạt động trong khu vực cảng biển Hải Phòng thực hiện một số nội dung chính sau:

          1. Đối với các doanh nghiệp quản lý khai thác cảng

   Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của cơn bão số 3 để chủ động triển khai tốt công tác phòng chống bão của đơn vị;

          2. Đối với các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển:

          Kiểm tra và có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, tài sản;

          Xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các tàu neo đậu tại khu vực thuộc đơn vị mình;

          Lập phương án phòng chống lụt bão của đơn vị mình và gửi cho Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trước 08 giờ 00 ngày 24/8/2010.

          3. Đối với thuyền trưởng tàu thuyền

          Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của cơn bão số 3 để chủ động triển khai công tác phòng chống bão; lập kế hoạch tuyến đi phù hợp với điều kiện thời tiết thực tế; tổ chức trực ca nghiêm túc; đảm bảo an toàn cho tính mạng thuyền viên trên tàu.

Trong quá trình phòng, chống cơn bão số 3, các doanh nghiệp quản lý khai thác cảng, các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu đang hoạt động trong khu vực cảng biển Hải Phòng phải thường xuyên liên lạc với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng theo số điện thoại 0313.842682 hoặc VHF kênh 16 để kịp thời xử lý các tình huống nguy cấp xảy ra.

Sau đây là một số hình ảnh: