Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và phòng Bảo vệ chính trị V (PA 67), Công an thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Bảo vệ chính trị V

     Ngày 14/6/2016, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức họp với Phòng Bảo vệ chính trị V (PA 67), Công an thành phố Hải Phòng để triển khai các nhiệm vụ của Quy chế phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Bảo vệ chính trị V trong công tác phòng, chống khủng bố bảo đảm an ninh hàng hải. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và các phòng AT&TTHH, PC của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Lãnh đạo phòng PA 67. Cuộc họp đã thống nhất một số nội dung cần triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau:

     1. Xây dựng cơ chế, nội dung, phương thức, số điện thoại trao đổi thông tin, đầu mối trao đổi thông tin giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và phòng PA 67;

     2. Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra an ninh khu vực cảng biển Hải Phòng; phối hợp xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo về công tác phòng, chống khủng bố cho lực lượng an ninh tại cảng biển và triển khai thực hiện;

     3. Xây dựng cơ chế, phương án xử lý, giải quyết hậu quả tình huống khủng bố;

     4. Phối hợp trong công tác điều tra cơ bản xây dựng tuyến phòng chống khủng bố tại các cảng biển; diễn tập xử lý tình huống khủng bố.