Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005

     Thực hiện Quyết định số 874/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 04 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 (Dự án luật).

     Ngày 12/9/2014, tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Đoàn khảo sát xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 được thành lập theo Quyết định số 3266/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gồm đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ tư pháp, Bộ Giao thông vận tải và một số Bộ, ngành liên quan có buổi làm việc với Đại diện các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng nhằm trao đổi góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005.Đồng chí Vũ Hồng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, Đoàn khảo sát đã đánh giá vai trò của Bộ luật HHVN 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành là cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế quốc dân và ngành hàng hải Việt Nam; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hàng hải ở nước ta; tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hội nhập kinh tế thế giới. Đặc biệt, hiệu lực áp dụng của Bộ luật đã có tác động tích cực đối với các mặt hoạt động ngành hàng hải ở nước ta. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Bộ luật vẫn còn nhiều điều, khoản mang tính chất khung và cần phải có các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể, chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết số 48/NQ-TW của Bộ Chính trị khi xác định hạn chế việc sử dụng các văn bản dưới Luật để triển khai Luật vào thực tiễn. Hơn nữa, hiện nay đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có quy định mới liên quan đến quản lý hoạt động hàng hải nên cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam cho phù hợp, thống nhất.

     Qua các ý kiến góp ý của Đại biểu tại Hội nghị sẽ được Đoàn khảo sát tiếp nhận, xem xét tiến hành xây dựng hoàn chỉnh Dự thảo Bộ luật hàng hải Việt Nam.