Đảng bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp qua đường truyền trực tuyến của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam.

     Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Đảng bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp qua đường truyền trực tuyến của Cục Hàng hải Việt Nam.

     Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, các đồng chí Bí thư, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

     Hội nghị đã được nghe PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chính của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và phổ biến các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể đại biểu tham dự.

     Chủ đề Đại hội gồm 05 thành tố là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

     Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới”, Đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và tạo sự thống nhất cao với các Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2021); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

     Bên cạnh đó, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

     Đại hội XII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đó là: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

     Các Chi bộ căn cứ Chương trình hành động của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Đảng bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả tránh hình thức. Mỗi đảng viên, quần chúng hiểu và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào trong công việc hàng ngày của mình.

     Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cảng vụ hàng hải Hải Phòng yêu cầu các Chi bộ trực thuộc cần tổ chức thảo luận, quán triệt sâu sắc hơn nữa việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, mà trước hết là đội ngũ đảng viên, quần chúng trong đơn vị./.