DANH BẠ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CẢNG VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

DANH BẠ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CẢNG VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

STT

TÊN CƠ  QUAN

CHỨC  DANH

GHI CHÚ

1

CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG

CỤC TRƯỞNG

Ô. LỘC:  0913244627

2

BAN CHỈ HUY BPCK CẢNG HẢI PHÒNG

CHỈ HUY  TRƯỞNG

Ô. HOÀN:  0912234858

3

TRUNG TÂM KYTQT HẢI PHÒNG

GIÁM ĐỐC

Ô. NGUYÊN:  0913560711

4

CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG I

PHÓ CHI  CỤC TRƯỞNG

BÀ. NHINH:  0989360926

5

CƠ QUAN THÚ Y VÙNG II

GIÁM ĐỐC

Ô. ĐOÀN THÀNH LŨY 0913385248

 

6

TỔNG CÔNG TY BĐATHH MIỀN BẮC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ô. LƯU VĂN QUẢNG: 0913511056

 

7

CÔNG TY  TNHH MTV HOA TIÊU HH KVII

GIÁM ĐỐC

Ô. MAI XUÂN THẮNG: 0913531880

 

8

CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐTHH VN

 

GIÁM ĐỐC

Ô. QUANG:  0903432374

9

CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 10

Q. CHI CỤC  TRƯỞNG

Ô. DŨNG:  0903439945