Hội thảo giới thiệu các quy định pháp luật liên quan đến hàng hải có hiệu lực trong năm 2014.

     Ngày 28/4/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo triển khai giới thiệu các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2014. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị.

     Tại buổi Hội thảo, đại diện các phòng, đơn vị đã trình bày khái quát nội dung các văn bản pháp luật mới, bao gồm: Luật Phòng, chống thiên tai; Công ước quốc tế về Lao động Hàng hải 2006; Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển. Mục đích của Hội thảo nhằm phổ biến kịp thời nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, Công ước quốc tế mới tới cán bộ, công chức, viên chức để việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền phổ biến đến các đối tượng quản lý. Ngoài ra, Hội thảo cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật.Quang cảnh buổi Hội thảo