Huấn luyện an toàn lao động định kỳ năm 2019

       Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 01/CHHVN-TCCB ngày 27/3/2019 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; Kế hoạch số 508/KH-CVHHHP ngày 01/4/2019 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Ngày 16/5/2019, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động đã phố hợp với Ban Chấp hành công đoàn Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

       Tại buổi huấn luyện, Thạc sỹ Nguyễn Văn Khoán, Giảng viên Trung tâm kiểm định kỹ thuật và tư vấn an toàn vệ sinh lao động thành phố Hải Phòng đã phổ biến những nội dung cơ bản của: Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

       Qua khóa huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị được cập nhật, bổ sung, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi có lợi và bền vững về an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ).

       Sau mỗi đợt huấn luyện các học viên đều được kiểm tra, sát hạch, cấp thẻ hoặc giấy chứng nhật theo quy định của từng nhóm đối tượng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

       Sau đây là một số hình ảnh của khóa huấn luyện: