Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2013 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thih hành luật xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2013 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thih hành luật xử lý vi phạm hành chính.
cangvuhp2462682013.doc