Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Số/Ký hiệu 101/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/08/2020
Ngày có hiệu lực 15/11/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
cangvuhp503992020.rar