Nghị định số 146/2013/NĐ-CP về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam và Quyết định số 3304/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả, khai thác cảng biển Nhóm 5 và bến cảng thuộc khu vực Cái Mép-Thị Vải

Nghị định số 146/2013/NĐ-CP về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam và Quyết định số 3304/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả, khai thác cảng biển Nhóm 5 và bến cảng thuộc khu vực Cái Mép-Thị Vải
cangvuhp26913112013.rar