Nghị định số 31/2000/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 về quản lý và sử dụng con dấu.

Nghị định số 31/2000/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 về quản lý và sử dụng con dấu.
cangvuhp2061162013.pdf