Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
cangvuhp2271482013.doc