Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.
cangvuhp2311482013.doc