QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI VÀ BIÊN PHÒNG

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI VÀ BIÊN PHÒNG