Quyết định 1713/QĐ-CVHHHP ngày 12/9/2018 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc ban hành Phương án điều động tàu thuyền tránh, trú bão tại khu vực cảng biển Hải Phòng

Quyết định 1713/QĐ-CVHHHP ngày 12/9/2018 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc ban hành Phương án điều động tàu thuyền tránh, trú bão tại khu vực cảng biển Hải Phòng. (Chi tiết tại file đính kèm).

cangvuhp4511292018.rar