Quyết định 3530/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 3530/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Chi tiết xem tại đây