Quyết định 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Quyết định 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.


cangvuhp2261482013.doc