Quyết định ban hành biểu khung giá dịch vụ tại cảng biển

Quyết định 3863/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2016 ban hành biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam và Quyết định 3946/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2016 biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu

cangvuhp37127122016.pdf