Quyết định số 101/QĐ-CHHVN ngày 26/01/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Hướng dẫn chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải

Quyết định số 101/QĐ-CHHVN ngày 26/01/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Hướng dẫn chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2018 và thay thế Quyết định số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc hướng dẫn Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải.
(Chi tiết xem tại file đính kèm)

cangvuhp4381142018.rar