Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 102/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII: số 14/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; số 16/2011/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2011 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; Nghị quyết số 429/NQ-UBTVQH13 ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 259/BKH-TH ngày 17 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2012 theo các phụ lục đính kèm, bao gồm cả thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 theo nguyên tắc:

a) Tổng mức vốn đầu tư bổ sung các quỹ xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế; bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách; chi bổ sung dự trữ nhà nước; cho vay chính sách; chương trình Biển Đông – Hải đảo; chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo; chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; chương trình hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

b) Các dự án đủ điều kiện triển khai ngay kế hoạch năm 2012 quy định tại Phụ lục II và IV kèm theo Quyết định này:

– Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tổng số vốn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án phân theo từng ngành, lĩnh vực, đầu tư theo từng mục tiêu nhiệm vụ và mức vốn từng dự án cụ thể;

– Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng số vốn bổ sung có mục tiêu theo từng chương trình và mức vốn từng dự án cụ thể.

c) Các dự án được triển khai khi thực hiện đủ các điều kiện quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này:

– Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tổng số vốn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án phân theo từng ngành, lĩnh vực, đầu tư theo từng mục tiêu nhiệm vụ và mức vốn từng dự án cụ thể;

– Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng số vốn bổ sung có mục tiêu theo từng chương trình và mức vốn từng dự án cụ thể.

d) Số thu hồi các khoản vốn ứng trước theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:

– Hướng dẫn và bổ sung kinh phí phát sinh thêm do chênh lệch tỷ giá thực tế với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 của các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài;

– Cấp phát vốn cho các dự án quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sau khi có thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2012 được giao tại Quyết định này và Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện:

a) Phân bổ vốn các quỹ xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế; bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách; chi bổ sung dự trữ nhà nước; cho vay chính sách; chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo; chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; chương trình hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định này và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 29 tháng 02 năm 2012.

b) Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Quyết định này và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 29 tháng 02 năm 2012.

c) Hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo kết quả giải ngân của từng dự án đến hết thời gian quy định.

d) Phê duyệt tổng dự toán, thực hiện bố trí vốn cho các dự án quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Quyết định này trước ngày 31 tháng 3 năm 2012, thông báo cho các đơn vị danh mục, mức vốn theo đúng quy định và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 4 năm 2012.

đ) Định kỳ hàng quý gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2012 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Điều 4.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương, kể cả vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương.

b) Trước ngày 30 tháng 4 năm 2012, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả phê duyệt và bố trí cho các dự án quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

c) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 nêu tại các phụ lục kèm theo Quyết định này.

d) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 31 tháng 3 năm 2012 danh mục các dự án của Chương trình đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tuyến biên giới Việt – Trung, Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia (phần địa phương quản lý); Chương trình di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang để bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UB Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty;
– VPCP: BTCN, các PCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
– Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 


cangvuhp1551932012.doc