Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1/2008 về công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.

Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1/2008 về công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.
cangvuhp2162662013.doc