Quyết định số 1741/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 1741/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
cangvuhp2182662013.pdf