Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2009 về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG
VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1818/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

trong vùng biển Việt Nam

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 06 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý theo quy định của pháp luật tương ứng đối với các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là các tuyến từ bờ ra đảo) quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức quản lý hoặc kiểm tra, hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quản lý đối với các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo khác không được quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật.

3. Giao Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn áp dụng cho các tuyến từ bờ ra đảo được quy định tại khoản 1 Điều này về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, cảng, bến hai đầu tuyến và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trong quý IV năm 2009.

4. Giao Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện hoạt động trên các tuyến từ bờ ra đảo được quy định tại khoản 1 Điều này và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trong quý IV năm 2009.

Điều 2.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, các cảng, bến và phương tiện tham gia hoạt động trên các tuyến từ bờ ra đảo được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định phải đáp ứng yêu cầu tại các văn bản sẽ ban hành theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 268/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phân định trách nhiệm quản lý các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển nội thủy Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, Vụ trưởng các Vụ, Chánh thanh tra Bộ và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Hồ Nghĩa Dũng

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TUYẾN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thuyền

Thuộc địa phận tỉnh, thành phố

Ghi chú

1

Cái Rồng – Cô Tô

Quảng Ninh

 

2

Hải Phòng – Bạch Long Vĩ

Hải Phòng

 

3

Cửa Việt – Cồn Cỏ

Quảng Trị

 

4

Sa Kỳ – Lý Sơn

Quảng Ngãi

 

5

Nha Trang – Hòn Nội

Nha Trang

 

6

Phan Thiết – Phú Quý

Bình Thuận

 

7

Vũng Tàu – Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

 

8

Rạch Giá – Phú Quốc (đến Hàm Ninh, An Thới, Bãi Vòng)

Kiên Giang

Gồm 3 tuyến từ Rạch Giá đến Hàm Ninh, An Thới, Bãi Vòng (Phú Quốc)

9

Rạch Giá – Nam Du

Kiên Giang

 

10

Hòn Chông – Phú Quốc (đến Hàm Ninh, An Thới, Bãi Vòng)

Kiên Giang

Gồm 3 tuyến từ Hòn Chông đến Hàm Ninh, An Thới, Bãi Vòng (Phú Quốc)

11

Hà Tiên – Phú Quốc (đến Hàm Ninh, Gành Dầu, An Thới, Bãi Vòng, Thổ Chu)

Kiên Giang

Gồm 5 tuyến từ Hà Tiên đến đến Hàm Ninh, Gành Dầu, An Thới, Bãi Vòng, Thổ Chu (Phú Quốc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


cangvuhp1882372012.doc