Quyết định số 2031/QĐ-CHHVN ngày 19/12/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng

Quyết định số  2031/QĐ-CHHVN ngày 19/12/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng

cangvuhp43128122017.rar