Quyết định số 67/QĐ-CVHHHP ngày 11/01/2016 của Giám đốc Cảng vụ hàng hải hải phòng về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống VTS tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

Quyết định số 67/QĐ-CVHHHP ngày 11/01/2016 của Giám đốc Cảng vụ hàng hải hải phòng về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống VTS tại khu vực cảng biển Hải Phòng.
cangvuhp4242862017.rar