Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

cangvuhp416962017.rar