Thông tư 48/2013/TT-BGTVT ngày 06/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển.

Thông tư 48/2013/TT-BGTVT ngày 06/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển.
cangvuhp28411122013.pdf