Thông tư 49/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về kiểm tra an toàn công-ten-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam

Thông tư 49/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về kiểm tra an toàn công-ten-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam
cangvuhp31920112014.pdf