Thông tư 59/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển

Thông tư 59/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển
cangvuhp31620112014.pdf