Thông tư 61/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa.

Thông tư 61/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa.
cangvuhp31520112014.pdf