Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07/12/2015 của Bộ tài chính – Bộ tài nguyên và môi trường quy định phương pháp tính, phương thức thu, chết độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển

Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07/12/2015 của Bộ tài chính – Bộ tài nguyên và môi trường quy định phương pháp tính, phương thức thu, chết độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển
cangvuhp3992322017.rar