Thông tư số 01/2017/TT-BNV ngày 24/01/2017 của Bộ Nội Vụ Hướng dẫn về phục cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Thông tư số 01/2017/TT-BNV ngày 24/01/2017 của Bộ Nội Vụ Hướng dẫn về phục cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.
cangvuhp4231962017.rar