Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư Pháp về Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư Pháp về Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
cangvuhp3012132014.docx