Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT ngày 25/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan tàu biển

Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT ngày 25/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan tàu biển
cangvuhp253392013.doc