Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01/8/2011 của Bộ tài chính về hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS

Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01/8/2011 của Bộ tài chính về hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS
cangvuhp2442082013.doc