Thông tư số 132/2013/TT-BTC ngày 19/09/2013 của Bộ Tài chính : Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

Thông tư số 132/2013/TT-BTC ngày 19/09/2013 của Bộ Tài chính : Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
cangvuhp2793122013.pdf