Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phi bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp.

Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phi bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp.

Chi tiết xem tại đây