Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam.

Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam.
cangvuhp2142462013.doc