Thông tư số 14/2016/TT-BGTVT ngày 28/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ công-te-nơ tải biển tuyến quốc tế.

Thông tư số 14/2016/TT-BGTVT ngày 28/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ công-te-nơ tải biển tuyến quốc tế.

cangvuhp3621372016.rar